CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ 

& Điều khoản sử dụng

CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

Chính sách Bảo mật này tiết lộ các quy định về quyền riêng tư đối với Đạt Foods, LTD. các trang web được sở hữu và điều hành cũng như các dịch vụ sản phẩm khác (được gọi chung là “Dịch vụ”) và bất kỳ dịch vụ nào khác hiển thị Chính sách Bảo mật này. Sự riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Để bảo vệ sự riêng tư của bạn tốt hơn, chúng tôi cung cấp Chính sách Bảo mật này giải thích các thông lệ về thông tin của chúng tôi và các lựa chọn mà bạn có thể thực hiện về cách thức thu thập và sử dụng thông tin của bạn bởi Đạt Foods, LTD.

THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Chúng tôi có thể thu thập thông tin, bao gồm bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng Dịch vụ. Các loại thông tin có thể được thu thập thông qua Dịch vụ bao gồm, nhưng không giới hạn: tên, địa chỉ, giới tính, địa chỉ e-mail, số điện thoại hoặc số fax.

Chúng tôi cũng có thể thu thập một số thông tin nhận dạng phi cá nhân khi bạn truy cập các trang web của chúng tôi, mở email của chúng tôi hoặc sử dụng Dịch vụ, bao gồm thông tin như loại trình duyệt và hệ điều hành bạn đang sử dụng, địa chỉ IP của bạn, số nhận dạng thiết bị của bạn, Nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc không dây, thông tin dựa trên vị trí và nội dung bạn đã tương tác, xem hoặc truy cập. Dữ liệu này có thể được kết hợp và liên kết với dữ liệu từ các nguồn khác.

CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin được thu thập theo Chính sách Bảo mật này theo những cách sau:

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp về bản thân hoặc những người khác để trả lời các câu hỏi về dịch vụ và cung cấp các sản phẩm, chương trình hoặc dịch vụ khác có thể được quan tâm.

Chúng tôi có thể kết hợp thông tin chúng tôi nhận được với hồ sơ bên ngoài và chia sẻ thông tin đó với các bên thứ ba để thay mặt chúng tôi sử dụng nhằm nâng cao khả năng tiếp thị cho bạn những sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn có thể quan tâm.

Đôi khi chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để liên lạc với bạn.

Đôi khi chúng tôi có thể sử dụng thông tin nhận dạng phi cá nhân mà chúng tôi thu thập được để cải thiện thiết kế và nội dung của các trang web, đồng thời cho phép chúng tôi tùy chỉnh trải nghiệm Internet của bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này để phân tích việc sử dụng trang web, cũng như cung cấp cho bạn các sản phẩm, chương trình hoặc dịch vụ.

Chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin mà chúng tôi duy trì khi luật pháp yêu cầu, chẳng hạn như theo lệnh tòa hoặc trát đòi hầu tòa. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin như vậy theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật.

Đại lý và nhà thầu của Đạt Foods LTD. Những người có quyền truy cập vào thông tin nhận dạng cá nhân được yêu cầu bảo vệ thông tin này theo cách phù hợp với Chính sách Bảo mật này, chẳng hạn như không sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc thực hiện các dịch vụ mà họ đang thực hiện cho Đạt Foods LTD.

Xin lưu ý rằng nếu Đạt Foods LTD. hoặc bất kỳ công ty con hoặc ngành nghề kinh doanh nào của nó được hợp nhất, mua lại, thoái vốn, cấp vốn, bán, thanh lý hoặc giải thể, bao gồm thông qua sáp nhập, hợp nhất, bán hoặc chuyển nhượng tài sản, thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi có thể sở hữu về bạn, có thể, toàn bộ hoặc một phần, được bán, thanh lý, chuyển nhượng, thoái vốn hoặc được tiết lộ theo cách khác như một phần của giao dịch hoặc thủ tục đó.

CÁC LỰA CHỌN RIÊNG TƯ

Nếu bạn không muốn nhận email tiếp thị từ Đạt Foods LTD. xin vui lòng gửi tên và địa chỉ email của bạn đến [email protected]

Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chuyển thông tin nhận dạng cá nhân được cung cấp cho chúng tôi theo những cách không liên quan đến những thông tin được mô tả ở trên mà không cung cấp cho bạn cơ hội chọn không tham gia những cách sử dụng không liên quan này.

THU THẬP THÔNG TIN CỦA BÊN THỨ BA

Chúng tôi có thể sử dụng các bên thứ ba để trình bày hoặc phân phát quảng cáo, bao gồm cả quảng cáo trực tuyến về hành vi mà bạn có thể thấy trên Dịch vụ và để tiến hành nghiên cứu về quảng cáo-hoặc chính Dịch vụ. Ngoài ra, các bên thứ ba có thể đặt và sử dụng các cơ chế theo dõi, ví dụ: pixel theo dõi, trong các email mà chúng tôi có thể gửi cho bạn. Chính sách Bảo mật này không bao gồm bất kỳ việc sử dụng thông tin nào mà các bên thứ ba đó có thể đã thu thập từ bạn (ví dụ: loại trình duyệt, hệ điều hành, tên miền, ngày và giờ truy cập, (các) trang đã truy cập) hoặc các phương pháp được sử dụng bởi bên thứ ba để thu thập thông tin đó (ví dụ: cookie, đèn hiệu web và ảnh gif rõ ràng). Đạt Foods LTD. không chia sẻ thông tin nhận dạng bạn. Chỉ dữ liệu ẩn danh được thu thập.

COOKIES VÀ CÔNG NGHỆ THEO DÕI KHÁC

Chúng tôi có thể đặt “cookie” trên máy tính hoặc thiết bị của bạn. Cookie là các tệp văn bản nhỏ mà chúng tôi đặt trong máy tính hoặc thiết bị của bạn để lưu trữ các tùy chọn của bạn. Cookie, tự nó, không cho chúng tôi biết địa chỉ e-mail của bạn hoặc thông tin cá nhân khác trừ khi bạn chọn cung cấp thông tin này cho chúng tôi, chẳng hạn như đăng ký nhận bản tin của chúng tôi. Khi bạn chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, thông tin này có thể được liên kết với dữ liệu được lưu trữ trong cookie.

Hầu hết các trình duyệt tự động chấp nhận cookie. Bạn có thể đặt tùy chọn trình duyệt của mình để không nhận cookie và bạn cũng có thể xóa cookie hiện có khỏi trình duyệt của mình. Tuy nhiên, bạn có thể thấy rằng một số phần của trang web sẽ không hoạt động bình thường nếu bạn đã từ chối cookie hoặc các công nghệ theo dõi tương tự và bạn nên biết rằng việc tắt cookie hoặc các công nghệ theo dõi tương tự có thể ngăn bạn truy cập vào một số nội dung của chúng tôi. Nếu bạn muốn chặn cookie, hãy truy cập https://www.allaboutcookies.org/ để tìm hiểu cách thực hiện hoặc kiểm tra hướng dẫn của trình duyệt của bạn.

Công nghệ theo dõi có thể được triển khai bởi chúng tôi và / hoặc các nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác của chúng tôi thay mặt chúng tôi. Những công nghệ này cho phép chúng tôi chỉ định một số duy nhất cho bạn và liên hệ thông tin sử dụng của bạn với thông tin khác về bạn, bao gồm cả thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi có thể khớp thông tin thu thập từ bạn thông qua các phương tiện khác nhau hoặc vào các thời điểm khác nhau, bao gồm cả thông tin cá nhân và thông tin sử dụng Dịch vụ, đồng thời sử dụng thông tin đó cùng với thông tin ngoại tuyến và trực tuyến thu được từ các nguồn khác (bao gồm cả bên thứ ba) như thông tin nhân khẩu học và liên hệ được cập nhật thông tin (nơi thông tin đó đã được tiết lộ hợp pháp cho chúng tôi) nhằm mục đích tìm hiểu thêm về bạn để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn nội dung có liên quan.

CHÚNG TÔI CAM KẾT BẢO MẬT

Chúng tôi đã áp dụng một số biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý nhất định để giúp ngăn chặn truy cập trái phép, duy trì bảo mật dữ liệu và sử dụng chính xác thông tin mà chúng tôi thu thập. Tuy nhiên, không có hệ thống nào có thể hoàn toàn an toàn và chúng tôi không đảm bảo rằng việc tiết lộ và truy cập trái phép sẽ không xảy ra. Mặc dù chúng tôi thực hiện các biện pháp để bảo vệ chống lại việc tiết lộ thông tin trái phép, chúng tôi không thể đảm bảo với bạn rằng thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi thu thập sẽ không bao giờ được tiết lộ theo cách không phù hợp với Chính sách Bảo mật này.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY

Chính sách Bảo mật này có thể được thay đổi bởi Đạt Foods LTD. Chính sách Bảo mật đã sửa đổi sẽ được đăng lên trang này để bạn biết về thông tin chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng và chúng tôi có thể tiết lộ thông tin đó trong những trường hợp nào.

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI BẰNG CÁCH NÀO

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Đạt Foods LTD. Chính sách bảo mật hoặc việc thực hiện chính sách, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại info @ Đạt Foods.com hoặc bằng cách gửi thư tới:

Đạt Foods Co., Ltd. Số 4, Đường 217, X. Hòa Phú, H. Củ Chi. Cập nhật lần cuối: 27/07/2021

 

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản Sử dụng này (“Điều khoản”, “Điều khoản Sử dụng”) trước khi sử dụng https://www.DatFoods.vn (“Trang web”) do Đạt Foods LTD điều hành. (“Chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”).

Việc bạn truy cập và sử dụng Trang web với điều kiện là bạn chấp nhận và tuân thủ các Điều khoản này. Các Điều khoản này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác truy cập hoặc sử dụng Trang web.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của điều khoản thì bạn không thể truy cập Trang web.

QUYỀN SỞ HỮU

Giữa bạn và chúng tôi, chúng tôi sở hữu, duy nhất và độc quyền, tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với và đối với Trang web, tất cả nội dung (bao gồm, ví dụ: âm thanh, hình ảnh, hình minh họa, đồ họa, hình ảnh khác, video, bản sao, văn bản , phần mềm, tiêu đề, v.v.), mã, dữ liệu và thương hiệu tài liệu, giao diện, thiết kế và tổ chức của Trang web, và việc biên soạn nội dung, mã, dữ liệu và tài liệu trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ bản quyền, quyền nhãn hiệu, quyền bằng sáng chế, quyền cơ sở dữ liệu, quyền nhân thân, quyền sui generis và các quyền sở hữu trí tuệ và độc quyền khác trong đó. Việc bạn sử dụng Trang web không cấp cho bạn quyền sở hữu bất kỳ nội dung, mã, dữ liệu hoặc tài liệu nào mà bạn có thể truy cập. hoặc thông qua Trang web.

GIẤY PHÉP CÓ GIỚI HẠN

Bạn có thể truy cập và xem nội dung trên Trang web trên máy tính hoặc thiết bị khác của mình và, trừ khi có quy định khác trong Điều khoản và Điều kiện này hoặc trên Trang web, hãy tạo bản sao hoặc bản in nội dung trên Trang web chỉ cho mục đích sử dụng nội bộ, cá nhân của bạn. Trừ khi được chỉ định cụ thể trong các Điều khoản và Điều kiện này hoặc trên Trang web, việc sử dụng Trang web và các dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web, chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn.

CẤM SỬ DỤNG

Trừ khi có quy định cụ thể khác trong các Điều khoản và Điều kiện này hoặc trên Trang web, mọi hoạt động phân phối, xuất bản hoặc khai thác Trang web mang tính thương mại hoặc khuyến mại, hoặc bất kỳ nội dung, mã, dữ liệu hoặc tài liệu nào trên Trang web, đều bị nghiêm cấm trừ khi bạn đã nhận được thông tin nhanh từ trước Ngoài những gì được cho phép rõ ràng ở đây hoặc trên Trang web, bạn không được tải xuống, đăng, hiển thị, xuất bản, sao chép, tái sản xuất, phân phối, truyền, sửa đổi, thực hiện, phát sóng, chuyển giao, tạo ra các tác phẩm phái sinh từ, bán hoặc khai thác bất kỳ nội dung nào, mã, dữ liệu hoặc tài liệu trên hoặc có sẵn thông qua Trang web. Bạn đồng ý thêm rằng bạn không được thay đổi, chỉnh sửa, xóa, loại bỏ, nếu không thì thay đổi ý nghĩa hoặc hình thức của hoặc sử dụng lại bất kỳ nội dung, mã, dữ liệu hoặc tài liệu nào khác trên hoặc có sẵn thông qua Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn, việc thay đổi hoặc xóa bỏ bất kỳ nhãn hiệu, tên thương mại nào s, biểu trưng, ​​nhãn hiệu dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung độc quyền nào khác hoặc thông báo về quyền sở hữu. Bạn xác nhận rằng bạn không có được bất kỳ quyền sở hữu nào bằng cách tải xuống hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu có bản quyền nào từ hoặc thông qua Trang web. Nếu bạn sử dụng Trang web khác, hoặc nội dung, mã, dữ liệu hoặc biểu tượng tài liệu hoặc có sẵn thông qua Trang web, trừ khi được cung cấp ở trên, bạn có thể vi phạm bản quyền và các luật khác của Hoa Kỳ, các quốc gia khác, cũng như luật tiểu bang hiện hành và có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với sử dụng trái phép như vậy.

TRADEMARKS

Các nhãn hiệu, biểu tượng, nhãn hiệu dịch vụ và tên thương mại (gọi chung là “Nhãn hiệu”) được hiển thị trên Trang web hoặc trên nội dung có sẵn thông qua Trang web là Nhãn hiệu đã đăng ký và chưa đăng ký của chúng tôi và của những người khác và không được sử dụng liên quan đến sản phẩm và / hoặc dịch vụ không liên quan, liên kết với hoặc được tài trợ bởi chủ sở hữu quyền của họ có khả năng gây nhầm lẫn cho khách hàng hoặc theo bất kỳ cách nào làm mất uy tín hoặc làm mất uy tín của chủ sở hữu quyền của họ. Tất cả các Thương hiệu không thuộc sở hữu của chúng tôi xuất hiện trên Trang web là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Không có nội dung nào trên Trang web nên được hiểu là cấp, theo ngụ ý, estoppel, hoặc cách khác, bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu nào được hiển thị trên Trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi hoặc bên thứ ba có thể sở hữu Nhãn hiệu hiện hành. Việc bạn sử dụng sai các Nhãn hiệu được hiển thị trên Trang web hoặc trên hoặc thông qua bất kỳ dịch vụ nào của Trang web đều bị nghiêm cấm.

THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

Trong quá trình bạn sử dụng Trang web và / hoặc các dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin được cá nhân hóa cho chúng tôi (thông tin đó sau đây được gọi là “Thông tin người dùng”). Các chính sách thu thập và sử dụng thông tin của chúng tôi liên quan đến quyền riêng tư của Thông tin người dùng đó được quy định trong Trang web CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ được đưa vào đây bằng cách tham chiếu cho mọi mục đích. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn tự chịu trách nhiệm về tính chính xác và nội dung của Thông tin Người dùng.

TÀI LIỆU ĐÃ NỘP

Trừ khi được yêu cầu cụ thể, chúng tôi không trưng cầu cũng như không muốn nhận bất kỳ thông tin bí mật, bí mật hoặc độc quyền hoặc tài liệu nào khác từ bạn thông qua Trang web, qua e-mail hoặc bất kỳ cách nào khác. Bất kỳ thông tin, tác phẩm sáng tạo, bản trình diễn, ý tưởng, đề xuất, khái niệm, phương pháp, hệ thống, thiết kế, kế hoạch, kỹ thuật hoặc tài liệu khác được gửi hoặc gửi cho chúng tôi (bao gồm, ví dụ và không giới hạn, mà bạn gửi hoặc đăng lên phòng trò chuyện, bảng tin, câu trả lời khảo sát và / hoặc các trang mạng xã hội của chúng tôi hoặc gửi cho chúng tôi qua e-mail) (“Tài liệu đã nộp”) sẽ được coi là không bí mật hoặc bí mật và có thể được chúng tôi sử dụng theo bất kỳ cách nào phù hợp với của trang web CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ.Bằng cách gửi hoặc gửi Tài liệu đã nộp cho chúng tôi, bạn: (i) tuyên bố và đảm bảo rằng Tài liệu đã nộp là bản gốc của bạn, rằng không bên nào khác có bất kỳ quyền nào đối với tài liệu đó và mọi “quyền nhân thân” trong Tài liệu đã nộp đều đã được từ bỏ, và (ii) bạn cấp cho chúng tôi và các chi nhánh của chúng tôi quyền miễn phí bản quyền, không hạn chế, trên toàn thế giới, vĩnh viễn, không thể thu hồi, không độc quyền và hoàn toàn có thể chuyển nhượng, có thể chuyển nhượng và cấp phép lại và giấy phép để sử dụng, sao chép, tái sản xuất, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch, tạo các tác phẩm phái sinh từ, phân phối, biểu diễn, hiển thị và kết hợp vào các tác phẩm khác bất kỳ Tài liệu đã đệ trình nào (toàn bộ hoặc một phần) dưới bất kỳ hình thức, phương tiện hoặc công nghệ nào hiện đã được biết đến hoặc được phát triển sau này, bao gồm cả cho mục đích quảng cáo và / hoặc thương mại. Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm duy trì bất kỳ Tài liệu đã nộp nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi và chúng tôi có thể xóa hoặc hủy bất kỳ Tài liệu đã nộp nào như vậy bất kỳ lúc nào.

CẤM KẾT CẤU NGƯỜI DÙNG

Bạn đảm bảo và đồng ý rằng, trong khi sử dụng Trang web và các dịch vụ, tính năng và chức năng khác nhau được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web, bạn sẽ không: (a) mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc xuyên tạc mối quan hệ của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác; (b) chèn quảng cáo, thương hiệu hoặc nội dung khuyến mại khác của chính bạn hoặc của bên thứ ba vào bất kỳ nội dung, tài liệu hoặc dịch vụ nào của Trang web, hoặc, trừ khi được cho phép cụ thể trong các Điều khoản và Điều kiện này hoặc việc sử dụng Trang web, phân phối lại, xuất bản lại hoặc khai thác nội dung hoặc dịch vụ đó cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc khuyến mại nào khác; hoặc (c) cố gắng truy cập trái phép vào các hệ thống máy tính khác thông qua Trang web. Bạn không được: (i) tham gia vào việc thêu dệt, “cạo màn hình”, “cạo cơ sở dữ liệu”, thu thập địa chỉ e-mail, địa chỉ không dây hoặc liên hệ hoặc thông tin cá nhân khác, hoặc bất kỳ phương tiện tự động nào khác để lấy danh sách người dùng hoặc thông tin khác từ hoặc thông qua Trang web hoặc các dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ thông tin nào nằm trên bất kỳ máy chủ hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với Trang web hoặc các dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web; (ii) có được hoặc cố gắng truy cập trái phép vào hệ thống máy tính, tài liệu hoặc thông tin thông qua bất kỳ phương tiện nào; (iii) sử dụng Trang web hoặc các dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web theo bất kỳ cách nào có thể làm gián đoạn, làm hỏng, vô hiệu hóa, quá tải, hoặc làm suy yếu Trang web hoặc các dịch vụ đó, bao gồm nhưng không giới hạn, gửi hàng loạt tin nhắn không mong muốn hoặc “làm ngập” máy chủ với các yêu cầu; (iv) sử dụng Trang web hoặc các dịch vụ hoặc tính năng của Trang web vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào hoặc các quyền sở hữu hoặc pháp lý khác; hoặc (v) sử dụng Trang web hoặc các dịch vụ của Trang web vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào. Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không cố gắng (hoặc khuyến khích hoặc hỗ trợ nỗ lực của bất kỳ ai khác) để phá vỡ, đảo ngược thiết kế, giải mã hoặc thay đổi hoặc can thiệp vào Trang web hoặc các dịch vụ của Trang web, hoặc bất kỳ nội dung nào trong đó hoặc sử dụng trái phép chúng. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng Trang web theo bất kỳ cách nào có thể gây trở ngại cho việc sử dụng và hưởng thụ Trang web hoặc bất kỳ dịch vụ nào của bên khác. Bạn không được lấy hoặc cố lấy bất kỳ thành phần hoặc thông tin nào thông qua bất kỳ phương tiện nào không được cung cấp công khai hoặc cung cấp có chủ đích thông qua Trang web.

SỰ BỒI THƯỜNG; TUYÊN BỐ TỪ CHỐI; LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho chúng tôi và các chi nhánh của chúng tôi và giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại lý của chúng tôi và của họ không bị tổn hại bởi bất kỳ và tất cả các khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, chi phí và chi phí, bao gồm cả phí luật sư, phát sinh theo bất kỳ cách nào từ việc bạn sử dụng Trang web, hoặc sự vi phạm của bạn hoặc vi phạm pháp luật hoặc các Điều khoản và Điều kiện này. Chúng tôi bảo lưu quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận sự bảo vệ và kiểm soát độc quyền đối với bất kỳ vấn đề nào khác mà bạn phải bồi thường và trong trường hợp đó, bạn đồng ý hợp tác với chúng tôi để bảo vệ khiếu nại đó. Thông tin trên Trang web này được cung cấp “nguyên trạng” và tất cả các bảo đảm và tuyên bố rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm bất kỳ bảo đảm ngụ ý nào về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm, đều bị từ chối. Đạt Foods không tuyên bố, bảo đảm hoặc đảm bảo về thông tin trên Trang web này. Trong mọi trường hợp, Đạt Foods, các chi nhánh của chúng tôi và các giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại lý của chúng tôi và của họ sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào, theo bất kỳ lý thuyết pháp lý nào, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web, bao gồm bất kỳ trực tiếp nào, các thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc do trừng phạt, ngay cả khi có thể thấy trước, và bạn cam kết không khởi kiện Đạt Foods về bất kỳ thiệt hại nào như vậy.

LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB

Trừ khi được chỉ định cụ thể trong các Điều khoản và Điều kiện này hoặc trên Trang web, bạn đồng ý rằng: (i) nếu bạn bao gồm một liên kết từ bất kỳ Trang web nào khác đến Trang web, liên kết đó sẽ mở trong một cửa sổ trình duyệt mới và sẽ liên kết đến phiên bản đầy đủ của một trang được định dạng HTML của Trang web này; (ii) bạn không được phép liên kết trực tiếp đến bất kỳ hình ảnh nào được lưu trữ trên Trang web hoặc các dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như sử dụng phương pháp liên kết “nội tuyến” để khiến hình ảnh do chúng tôi lưu trữ hiển thị trên Trang web khác; và (iii) bạn đồng ý không tải xuống hoặc sử dụng hình ảnh được lưu trữ trên Trang web này trên Trang web khác, cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn, đăng những hình ảnh đó trên trang web khác. Bạn đồng ý không liên kết từ bất kỳ Trang web nào khác đến Trang web này theo bất kỳ cách nào mà Trang web, hoặc bất kỳ trang nào của Trang web, bị “đóng khung”, bị bao vây hoặc làm xáo trộn bởi bất kỳ nội dung, tài liệu hoặc thương hiệu của bên thứ ba nào. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền của mình theo luật để nhấn mạnh rằng bất kỳ liên kết nào đến Trang web sẽ bị ngừng và thu hồi quyền liên kết đến Trang web của bạn từ bất kỳ Trang web nào khác vào bất kỳ lúc nào sau khi có thông báo bằng văn bản cho bạn.

LIÊN KẾT VỚI CÁC TRANG WEB KHÁC

Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của Đạt Foods LTD. Đạt Foods LTD. không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng Đạt Foods LTD. sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ trực tiếp hoặc gián tiếp đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ Trang web hoặc dịch vụ nào như vậy.

CÁC LUẬT ÁP DỤNG

Chúng tôi kiểm soát và vận hành Trang web từ các văn phòng của chúng tôi tại Hoa Kỳ. Chúng tôi không tuyên bố rằng các tài liệu trên Trang web là thích hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở các địa điểm khác. Những người chọn truy cập Trang web từ các địa điểm khác làm như vậy theo sáng kiến ​​của riêng họ và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương, nếu và trong phạm vi luật pháp địa phương được áp dụng. Luật của tiểu bang New York sẽ áp dụng cho bất kỳ hành động, vụ kiện hoặc thủ tục nào phát sinh theo các Điều khoản và Điều kiện này và bạn đồng ý rằng các tòa án tiểu bang và liên bang đặt tại New York, New York sẽ có thẩm quyền độc quyền đối với bất kỳ hành động, vụ kiện hoặc đang tiến hành. Tất cả các bên của các điều khoản và điều kiện này từ bỏ các quyền tương ứng của họ đối với phiên tòa của bồi thẩm đoàn.

CHẤM DỨT

Chúng tôi có thể chấm dứt, thay đổi, tạm ngừng hoặc ngừng bất kỳ khía cạnh nào của Trang web hoặc các dịch vụ của Trang web bất kỳ lúc nào. Chúng tôi có thể hạn chế, đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web và / hoặc các dịch vụ của Trang web nếu chúng tôi tin rằng bạn vi phạm các điều khoản và điều kiện của chúng tôi hoặc luật hiện hành hoặc vì bất kỳ lý do nào khác mà không cần thông báo hoặc trách nhiệm pháp lý. Chúng tôi duy trì một chính sách quy định việc chấm dứt trong những trường hợp thích hợp đặc quyền sử dụng Trang web của những người dùng nhiều lần vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc xóa bất kỳ phần nào của Điều khoản và Điều kiện, toàn bộ hoặc một phần, bất kỳ lúc nào. Các thay đổi trong Điều khoản và Điều kiện sẽ có hiệu lực khi được đăng. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web và / hoặc các dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web sau khi bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản và Điều kiện được đăng sẽ được coi là chấp nhận những thay đổi đó.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại [email protected] hoặc gửi thư tới:

Đạt Foods Co., Ltd. Số 4, Đường 217, X. Hòa Phú, H. Củ Chi. Cập nhật lần cuối: 27/07/2021

NHẬN EMAIL VỚI CÁC THÔNG TIN ƯU ĐÃI!

crossmenu
Shopping Cart
0